ویزای بازنشستگی استرالیا

دریافت ویزای بازنشستگی استرالیا

این ویزای موقت جهت بازنشستگان و همسران ایشان (در صورت وجود) است که می خواهند بخشی از سنوات بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.