ویزای الکترونیکی مسافرت استرالیا

ویزای تأییده الکترونیکی مسافرت چیست؟

بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک توریست یا جهت کسب و کار تا یک سال به دفعات زیاد به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید. در هر دیدار شما می توانید تا 3 ماه در استرالیا بمانید.