ویزای سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا

چه کار هایی می توان با این ویزا انجام داد ؟
به مدیریت یا مالکیت کار یا تجارت خود در استرالیا (از طریق نوآوری در کسب و کار) و به سرمایه گذاری خود در استرالیا (از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ویژه) ادامه دهید.
بعد از گرفتن ویزای استرالیا موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188) و برآوردن تمامی شرایط این ویزای موقت میتوان این ویزا را به ویزای دائم (زیر گروه 888) تبدیل کرد. جهت اخذ این ویزا نیاز به ثبت ابراز علاقه مندی (EOI) و دریافت دعوتنامه نیستید.

شرایط ویزای استرالیا سرمایه گذاری دائم:

•    شما بایستی دارای ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188) باشید
•    شما بایستی برآوردن تمامی شرایط ویزای موقت
•    شما بایستی مورد حمایت (اسپانسری) یک ایالت/منطقه قرار گیرید

ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا یک اقامت دائم است و با داشتن این ویزا شما و خانواده تان می توانید:
•    به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید.
•    در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

از طریق نوآوری در کسب و کار

شما بایستی داخل استرالیا بوده و در یک سال از دو سال گذشته یکی از ویزاهای ذیل را داشته باشید:
•    ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیر گروه 188)
•    ویزای طبقه ویژه (زیر گروه 444)
•    ویزای اقامت بلند مدت تجاری (زیر گروه 457)
و دارای شرایط مالی مربوطه بوده و توانسته اید کارگران استرالیایی را به استخدام خود در آورید.

شما همچنین بایستی بتوانید نشان دهید که شما و همسرتان به صورت پیوسته درگیر تجارت و کسب و کار بوده اید به این صورت که:

•    قبل از اقدام به اخذ ویزا، مالکیت و مدیریت مستقیم و پیوسته کسب و کاری در استرالیا را داشته باشید که در هر سال دارای حداقل گردشی به میزان 300 هزار دلار استرالیا باشد
•    یک سال قبل از اقدام به اخذ ویزا دارای مالکیت 51 درصد از کسب و کار اصلی در استرالیا بصورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشید، یا دارای مالکیت 30 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشید، یا دارای مالکیت 10 درصد از یک شرکت سهامی عام باشید
•    برای هر کسب و کار خود یک شماره تجاری در استرالیا گرفته باشید
•    اظهارنامه فعالیتهای تجاری خود در دو سال گذشته را به اداره مالیات استرالیا ارائه داده باشید.
•    مالکیت کسب و کارتان را از فردی که متقاضی یا دارنده یکی از ویزاهای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیرگروه 888) یا ویزای مهارتی کسب و کار (زیر گروه های 890، 891، 892 یا 893) باشد، اخذ نکرده باشید، مگر اینکه شما و آن شخص سهام مشترکی در کسب و کار بمدت حداقل یک سال قبل از اعلام درخواست ویزای خود داشته باشید.

همچنین باید نشان دهید حداقل دارای یکی از شرایط زیر هستید:
•    در سال گذشته ارزش خالص دارایی حاصل از کسب و کار اصلی شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 200 هزار دلار استرالیا بوده است
•    در سال گذشته ارزش خالص دارایی شما و دارایی حاصل از کسب و کار شما (یا هر دو کسب و کار اصلی شما) در استرالیا حداقل 600 هزار دلار استرالیا بوده است.
•    در سال گذشته حداقل دو نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید.

از طریق سرمایه گذاری:
جهت اخذ ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا شما بایستی در حداقل 2 سال از 4 سال قبل از اعلام درخواست بواسطه ویزای موقت خود در استرالیا بوده باشید. بعلاوه شما (یا بهمراه همسرتان) بایستی:
•    بمدت حداقل 4 سال در ایالت یا منطقه ای از استرالیا سرمایه گذاری مشخصی کرده باشید
•    سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و کلا قوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
•    درگیر فعالیتها تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول نبوده باشید
•    تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.

از طریق سرمایه گذاری ویژه:
جهت اخذ این نوع ویزا شما بایستی زمان اعلام درخواست ویزا دارای ویزای موقت سرمایه گذاری ویژه (زیر گروه 188) باشید و بسته به نوع ویزای خود به مدت های مشخصی در استرالیا بوده باشید
•    سرمایه گذاری ویژه – 160 روز در 4 سال گذشته
•    تمدیدی سرمایه گذاری ویژه (یک بار تمدید) – 240 روز در 6 سال گذشته
•    تمدیدی سرمایه گذاری ویژه (دو بار تمدید) – 320 روز در 8 سال گذشته

بعلاوه شما (یا بهمراه همسرتان) بایستی:
•    بواسطه ویزای موقت زیر گروه 188 خود بمدت حداقل 4 سال سرمایه گذاری خود را ادامه داده باشید
•    سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیایی در رابطه با مالیات، روابط کاری و کلا قوانین مرتبط با کسب و کارتان داشته باشید
•    درگیر فعالیتها تجاری و سرمایه گذاری های غیر قابل قبول نبوده باشید
•    تحت قالب یک شرکت خصوصی استرالیایی که در آن سرمایه گذاری مستقیم داشته اید، کسب و کار شایسته ای را اداره کرده باشید
•    تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.