ویزای سرمایه گذاری در بازنشستگی استرالیا

ویزای سرمایه گذاری در بازنشستگی

این ویزای موقت جهت بازنشستگانی است که از لحاظ مالی متکی به خود بوده و هیچ فرد وابسته ای را نداشته و می خواهند در طول سالهای بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.

شرایط ویزای استرالیا

شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
•    سن شما 55 سال یا بیشتر باشد
•    هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)
•    شرایط درآمدی لازم را داشته باشید
•    توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید

این ویزا یک ویزای موقت است و شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید.

با داشتن این ویزا شما می توانید:
•    در استرالیا در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا چهار سال از تاریخ صدور ویزا بمانید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.