ویزای نامزد در استرالیا

معرفی ویزای نامزدی

این ویزا به افراد اجازه میدهد به استرالیا آمده و با نامزد خود ازدواج کنند.

شرایط مورد نیاز ویزای نامزدی

شما در صورتی موفق به اخذ این ویزا می شوید که قصد ازدواج با یکی از افراد زیر را داشته باشید:

  1. شهروند استرالیا
  2. مقیم دائم استرالیا
  3. شهروند نیوزلند واجد شرایط

این ویزا به صورت موقت و نه ماهه است. زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی خارج از استرالیا باشید. جشن عروسی شما لازم نیست در استرالیا باشد و در هر کشوری می تواند انجام شود.


در صورت اخذ این ویزای شما خواهید توانست:

 
•    قبل از ازدواج با نامزد خود به استرالیا وارد شوید.
•    از و به استرالیا عزیمت کنید.
•    در استرالیا مشغول کار شوید.
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید.
•    جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا بعد از ازدواج اقدام کنید.

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
•    فرزندان وابسته به شما
•    دیگر خویشاوندان وابسته.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.