(خدمات تخصصی در ارتباط با ارزیابی مدارک و سابقه کار)

  • راهنمایی و اجرای گام به گام جهت تهیه و تنظیم:

 CDR)  Competency Development Report)

شامل:

CE)    Career Episode)

Summery Statement

CPD)  Continuing Professional Development)

جهت ارائه به انجمن مهندسین استرالیا .(Engineers Australia)

  • راهنمایی و اجرای گام به گام جهت تهیه و تنظیم:

RPL)  Recognition of Prior Learning)

جهت ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا. (ACS )

ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص( زیر گروه 887)