( ترجمه با تایید ناتی)

National Accreditation Authority for Translators & Interpreters

(NAATI)

یکی از خدمات ما ترجمه رسمی مدارک با تایید و مهر سازمان ناتی (NAATI) می باشد .

با ایجاد این واحد در موسسه و با توجه به متمرکز بودن خدمات ، مشتریان دیگر دغدغه ترجمه و تایید آن را نداشته و کلیه مراحل ترجمه و تایید بعهده ما می باشد.

خصوصا اینکه بعلت فعالیت موازی  این واحد با کل مجموعه ، دقت در صحت متون و همچنین مشخص نمودن نکات کلیدی  بطور چشمگیری ارتقاء یافته است.

ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص استرالیا