ویزای کار و تعطیلات استرالیا (زیر گروه 417)

این ویزا برای جوانانی است که قصد گذراندن تعطیلات و کار در استرالیا را تا یک سال داشته باشند.

شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:

•    حداقل 18 سال و کمتر از 31 سال داشته باشید
•    فرزند وابسته ای که بخواهد شما را در طول اقامتتان در استرالیا همراهی کند نداشته باشید
•    دارای پاسپورت از کشور واجد شرایطی را داشته باشید

اولین ویزای کار و تعطیلات: شما بایستی زمان درخواست جهت این ویزا و زمان اخذ ویزا خارج از استرالیا باشید.
دومین ویزای کار و تعطیلات: در صورتی که زمان درخواست جهت این ویزا داخل استرالیا بوده باشید باید زمان اخذ ویزا نیز داخل استرالیا باشید. در صورتی که زمان درخواست جهت این ویزا خارج از استرالیا بوده باشید باید زمان اخذ ویزا نیز خارج از استرالیا باشید.

با داشتن این ویزا شما می توانید:
•    در استرالیا تا 12 ماه اقامت داشته باشید
•    تا 6 ماه با هر کارفرما در استرالیا کار کنید
•    تا 4 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شوید
•    در طول زمانیکه ویزای شما اعتبار دارد به و از استرالیا عزیمت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.