ویزای ایالت های خاص استرالیا

معرفی ویزای 496

ابن ویزا این اجازه را به شما می دهد که:

  • در استرالیا اقامت کنید و مشغول به کار و تحصیل شوید.
  • واجدالشرایط اخذ اقامت دائم شوید.

این ویزا از یک سپتامبر 2007در دسترس متقاضیان جدید نمی باشد. در نتیجه شما می توانید اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایید. اگر شما در حال حاضر دارنده این نوع ویزا (زیر گرو496 ) می باشید, اعضای خانواده واجدالشرایط شما می توانند اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایند

شرایط اقدام برای اخذ این ویزا:

  • سن کمتر از 45 سال داشته باشید
  • از مهارت زبان کافی برخوردار باشید
  • یکی از خویشاوندان واجدالشرایط شما که ساکن منطقه  خاصی((designated areaاز استرالیا می باشد, اسپانسری شما را بر عهده گیرد
  • در حرفهمورد نظر که بر اساس لیست مشاغل استرالیا مشخص شده است, از مهارت و صلاحیت لازم بر طبق استانداردهای مهارت های تخصصی استرالیا برخوردار باشید