دانش آموزان استرالیا
,

کاهش تعداد کارآموزان دانشگاهی در استرالیا

/
تعداد دانشجویانی که برای کارآموزی به مراکز مربوطه در استرالیا …